Telegram AnalyticsTelegram Analytics

4 สิงหาคม 2020

Telegram ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพชุมชน

การแสดงประจำวัน

ประสิทธิภาพ 7 วัน

ประสิทธิภาพ 30 วัน

กลุ่ม

กิจกรรมที่ผิดปกติ